Leverantörsvillkor

Uppdaterad 2016/05/27

Dessa villkor gäller för leverantörer till Tenhults pressgjuteri AB, nedan kallat TEPA.

1. Tillverkning
Leverantören skall planera, styra och organisera tillverkningsprocessen och kvalitetssäkra på ett tillfredställande sätt så att levererade produkten uppfyller specificerade krav och leverera enligt begärt orderdatum eller ordererkännande.

2. Order och ordererkännande.

TEPA kan skicka order via EDI, e-post, fax eller muntligt. Inom 24 arbetstimmar ska leverantören skicka ordererkännande. Om inget ordererkännande skickas antas ordern vara accepterad i dess helhet enligt begärda villkor. TEPA har rätt att ändra order efter det att ordererkännande skickats, efter samrådan med leverantör. TEPA föredrar leverantörer som kan arbeta med EDI (Electronic Data Interchange)

3. Tekniska krav på produkterna
Leverantören garanterar att leverera produkter som uppfyller specificerade krav, dessa framgår Enligt t.ex. ritning, datablad, verkstadsstandard, normer, styrplaner, kundspecifikationer  eller från andra dokument som bifogats TEPAs inköpsorder.

4. Verktyg och fixturer
Verktyg, fixturer, mätdon, and andra hjälpmedel, som är TEPAs egendom, ska dokumenteras and märkas av leverantören.

5. Redovisande dokumentation
För att säkerställa att kvalitetskraven uppnås, kräver vissa produktionsorder en viss typ av dokumentation.

Leverantören skall (bland annat) vid behov dokumentera på följande sätt:
Mätprotokoll, PPAP, FMEA, Cpk, SPC, samt materialcertifikat.

Vidare skall leverantören alltid följa TEPAs instruktioner i inköpsorder kring kundspecifika krav på dokumentation. (Leverantören kommer i sådana falla att uppmärksammas på de särskilda kraven redan i TEPAs offertförfrågan)

6. Godkännande inför produktionsstart
TEPA skall alltid ge leverantören ett godkännande av dokumentation enligt aktuell inköpsorders gällande kvalitetssäkringsmetod innan första leverans. Motsvarande gäller även vid ändringar, dessa skall godkännas av TEPA, enligt instruktion på ändringsorder innan förnyade leveranser återupptas.

7. Ledningssystem och CSR (Corporate Social Responsibility)
Leverantören av fordonskomponenter och reservdelar ska ha ledningssystem certifierade enligt i första hand ISO TS-16949, i undantagsfall, ISO 9001 respektive ISO 14001. Leverantören ska sträva efter att arbeta Enligt ISO / TS 16949. TEPAs mål är att öka antalet ISO TS-16949 certifierade leverantörer.

TEPA har som krav att dess leverantörer arbetar med CSR (Corporate Social Responsibility). Det betyder att vi på TEPA tar vårt ansvar att arbeta för en hållbar utveckling som sträcker sig från mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö till förhållningssätt kring bedrägerier, samhällsfrågor och affärsmässighet. Farliga ämnen som är reglerade i lagstiftning får inte förekomma i våra produkter.

TEPA:s kunder vill att deras ansvarstagande för en hållbar utveckling av samhället och deras uppförande krav (Code of Conduct) ska vara kända och efterlevda hos TEPA och våra leverantörer.

Uppförande kraven skiljer sig inte nämnvärt from företag till företag. Värderingarna grundar sig in de tio principerna i FN: s Global Compact (FN: s Global Compacts tio principer). https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

8. Avvikelsegodkännande
Om produkten inte uppfyller fastställda krav kan produkten i undantagsfall frisläppas av TEPA. Leverantören meddelar TEPA att avvikelsegodkännande önskas. Detta beslut kan endast tas av kvalitetschefen på TEPA och meddelas skriftligen.

Medgivandet gäller bara for en begränsad volym eller tid. Detaljer som avviker skall märkas tydligt.

9. Inspektion
TEPA förbehåller sig rätten att utföra inspektioner hos leverantören.

Information om inspektion skall vara leverantören tillhanda i god tid före inspektion.

10. Reklamationer
Upptäcker TEPA kvalitetsbrister meddelas detta till leverantören. För gods som inte uppfyller kraven gäller följande alternativ.

• Retur av gods till leverantören och en omedelbar ersättningsleverans.
• Korrigerande åtgärder vidtas av Leverantören hos TEPA eller slutkund.
• Korrigerande åtgärder utförs av TEPA efter överenskommelse med leverantör.

Samtliga kostnader som kvalitetsbrister eller leveransförseningar kan medföra, betalas av Leverantören. TEPA fakturerar även en kontrollavgift.

Leverantören skall rapportera korrigerande åtgärder enligt TEPA s avvikelserapport eller motsvarande som TEPA godkänner. Innan korrigerande åtgärder är godkända kravs allkontroll.

Vid särskilt allvarliga avvikelser (säkerhetsdetaljer eller långvariga kvalitetsstörningar) Skall tredje part anlitas för allkontroll, denna betalas av leverantören och redovisas för TEPA. Allkontroll enligt denna princip skall fortgå tills leverantören åter etablerat normal produktion och inga ytterligare avvikelser noterats.

Tenhults Pressgjuteri AB, Metallvägen 4, SE-561 61 Tenhult, Telefon: 036 - 39 37 70
Intranät
Info Vi använder tredjepartscookies i syfte att samla in statistik och användardata i aggregerad och individuell form i analyser för att optimera webbplatsen. För mer information läs våran integritetspolicy. Jag godkänner